Начало

       Учебно-опитно горско стопанство „Петрохан“ носи наименованието си от едноименния проход „Петрохан”, чрез който се свързва Северозападна и Югозападна България. Разположено е върху североизточните склонове на Западна Стара планина (Берковски Балкан). Територията му има неправилна форма с дължина север-юг – 15 км и ширина изток-запад – 12.5 км. Общата площ на обекта е 7290.4 ха., като от тях 6215.9ха са държавна собственост.  На северозапад и изток граничи с ДЛ „Берковица“, на юг и югозапад с ДЛ „Годеч“. В района на стопанството се намират следните населени места: с.Бързия, с.Ягодово, с.Слатина и с.Цветкова бара, които административно се числят към община Берковица, област Монтана.В списъците на държавните гори, гората „Петрохански проход“, е записана през 1881 г. Същата е била причислена за стопанисване към Клисурското ревирно лесничейство, в чийто район попада. Неговият особен статут, като база за учебно-опитна и научноизследователска дейност е от 1928 г. Буковите насаждения в стопанството са от най-добрите в Европа. Тези горски формации са запазени и днес дават облика на територията в района. Те са уникални по своята продуктивност и многофункционално предназначение. Поколения лесовъди и научни работници са отдали труда и уменията си на Бързийската гора. На тях се дължи високият авторитет на стопанството в региона и страната.

      В административно отношение УОГС „Петрохан“ се числи към РУГ гр. Берковица, но като учебно-опитно стопанство е пряко подчинено на  Лесотехнически университет – Факултет по горско стопанство.Учебната дейност в стопанството е приоритетна. Цялата територия на стопанството е учебен полигон. Природните дадености, заедно със статута на УОГС „Петрохан“ са плодотворна основа за много научни изследвания в областта на горското стопанство. Съществуват множество демонстрационни обекти, създадени и поддържани от преподаватели на университета и от специалисти в стопанството. Научно-изследователската активност, съчетани с прекрасната природа и съвременни битови условия са превърнали УОГС „Петрохан“ в естествен център за провеждане на работни срещи, семинари, дискусии по проблемите на стопанисването на природните ресурси.

    В стопанството се предлага и лов по правилата на МЛТ: благороден елен, елен лопатар, сърна, дива свиня, вълк.